הבשלה הינה תהליך לפיו עובד יהיה זכאי לזכות בחברה (בדרך כלל מניות) כתלות בחלוף הזמן או בקיום תנאים הקבועים בחוזה. תהליך זה מתמרץ את בעלי הזכות להישאר חלק מהמיזם ולקיים את התנאים המנויים בחוזה. תקופת ההבשלה רלוונטית בדרך כלל להסכמים המסדירים יחסי עבודה או השקעה בין שני צדדים או יותר, והיא עשויה להתקצר בקרות מקרים חריגים דוגמת מכירת החברה או פיטורין.
לדוגמא: יוסי הוא המייסד של חברת "בננה". במסגרת החוזה שנחתם עמו, הוסכם שיוסי יקבל 100 מניות 1 ₪ ע.נ של החברה, אשר תשוחררנה בתקופת הבשלה כדלקמן: כבסיום כתיבת קוד או לאחר 3 חודשים ממועד חתימת החוזה, כמוקדם מבניהם, יקבל יוסי 25% מהמניות. בעת השקעה ראשונה של משקיעים בחברה, או לאחר 6 חודשים ממועד חתימת הסכם ההעסקה, המוקדם מבניהם, יקבל יוסי 25% נוספים (סה"כ 50%). בעת הנפקת החברה בבורסה האמריקאית, או לאחר 9 חודשים ממועד חתימת הסכם ההעסקה, כמוקדם, יקבל יוסי 25% נוספים (סה"כ 75%). לאחר שנה ממועד חתימת הסכם ההעסקה יקבל יוסי 25% נוספים. סף הכל 100% מניות שהבשילו. אפשרות אחרת להבשלת מניותיו של יוסי, היא מכירת החברה לצד שלישי. ככל ויתקיים תנאי זה – 100% ממניותיו של יוסי יובשלו ללא מגבלת הזמן האמורה לעיל.