זכות המוקנית לבעלי מניות המיעוט בחברה. כאשר אחד מבעלי המניות מוכר את מניותיו לצד ג', בעלי זכות ההצטרפות רשאים להצטרף לאותה מכירה לצד השלישי ולהציע לו את חלקם היחסי בחברה. זהו סעיף הקיים כמעט בכל חוזה השקעה סטנדרטי. דוגמא: יוסי, המחזיק ב30% ממניות החברה, מעוניין למכור 5% ממניותיו לדני. מתן, בעל 10% ממניות החברה, רשאי בשל "זכות ההצטרפות", להצטרף לעסקה ולהציע לדני לרכוש ממנו 5% ממניותיו באותם תנאים שהציע לו יוסי.