זכות סירוב ראשונה היא זכות המקנה קדימות ברכישת נכס, ורק לאחר וויתור על הזכות, בעל הנכס יהא חופשי להציעו למכירה לצדדים שלישיים. אופן יישום זכות זו ועבירותה (למי ניתן להעביר את הזכות בנסיבות שונות) מעוגנים בהסכמה חוזית בין הצדדים. לדוגמא: יוסי ודינה בעלי מניות בחברה א'. לדינה זכות סירוב ראשונה לרכישת מניותיו של יוסי. במידה ויוסי ירצה למכור את מניותיו, עליו להציע לדינה לרכוש את המניות בטרם יציע אותן לקונים אחרים, ורק אם דינה לא תרכוש את המניות, יוכל להציען לאנשים אחרים. דוגמא מוכרת מעולם הפיננסיים היא אופציית call. אדם בעל זכות לבצע עסקה פיננסית בעתיד, ברגע שהנכס מוצע למכירה, יבחר האם לבצע את העסקה או לא (מחיר העסקה הוא למעשה מחיר מימוש האופציה). במידה ויסרב ניתן יהיה למכור את הנכס נשוא האופציה לצדדים שלישיים.