מיזוג משולש הופכי הוא תהליך מיזוג אשר פותח כשכלול של מנגנון המיזוג, לטובת ביצוע רכישה בפועל של חברה, תוך מתן אפשרות ליהנות ממספר יתרונות של מיזוג ולא של רכישה. במקרה בו החברה אותה רוצים לרכוש (חברת היעד) היא חברה ציבורית, ניתן לדרוש בהצבעה לאישור המיזוג רוב פשוט של בעלי המניות ושל הדירקטוריון בכל אחת מהחברות המתמזגות, ולא נדרש רוב של 95% מבעלי המניות כמו שנדרש ברכישת חברה ציבורית. בתהליך מיזוג משולש הופכי, החברה הרוכשת מקימה חברת בת שמטרתה היחידה, לרוב, היא לרכוש את חברת היעד ולשמש בסיס נוח לחברה הרוכשת לשלוט בפעילות חברת היעד. חברת הבת רוכשת את כלל פעילות חברת היעד, וכך שתיהן מתמזגות כאשר השליטה של חברת היעד נותרת בידי חברת האם, תוך ביצוע מיזוג, ולא רכישה.