מניות בכורה הן אחוז בעלות בחברה המעניקות זכויות מיוחדות לבעל המניות. מניות בכורה מעניקים למשקיעים הגנה רחבה יותר ממניות רגילות על נכסי החברה ורווחיה. מניות בכורה מקנות לבעלי המניות את הזכות לקבל דיבידנד לפני בעלי מניות הרגילות. מניות בכורה יכולות להיות צוברות ומשתתפות. מניות בכורה צוברות מעניקות למחזיק בהם את הזכות לקבל דיבידנד למפרע כלומר בעלי מניות הבכורה יהיו זכאים לדיבידנד גם עבור שנים שלא חולק בהם דיבידנד והם יקבלו את הדיבידנד בחלוקה הקרובה. מניות בכורה משתתפות מעניקות למחזיק בהם בנוסף זכות להשתתף בחלוקת דיבידנד עם שאר בעלי המניות הרגילות. אחד החסרונות הבולטים של מניות בכורה הוא שהן לא מעניקות זכויות הצבעה ולכן אין לבעלי מניות הבכורה שליטה על ניהול החברה. מצד שני, הנפקת מניות בכורה מגדילה את ההון הכולל של החברה ללא דילול בעלי המניות הקיימים.