למרות שמן המטעה, מניות פנטום הן אינן מניות במובן הקלאסי של המונח. בשונה מסוגי מניות אחרים, מניות הפנטום אינן מקנות למי שמחזיק בהן בעלות באחוז מסוים מהחברה או זכויות הצבעה. סוג זה של מניות מיועד לעובדי החברה ומעניק זכאות לקבלת סכום כספי במועד מסוים שנקבע או בהתקיים אירוע בעל חשיבות מיוחדת שנקבע בתנאי ההסכם (לדוגמה, גיוס השקעה ע"י החברה). גובה הסכום הכספי נגזר ממחיר המניה בשוק ויכול לכלול את הדיווידנדים שנצברו עד לרגע מימוש המניה. כך לדוגמא, אם הוענקו לעובד 1000 מניות פנטום ומחיר מניה בשוק עומד על 5 דולר למניה, העובד יהיה זכאי לקבל סכום כספי בגובה של 5,000 דולר. לפיכך, הקצאת מניות פנטום מתמרצת בעלי תפקידים בחברה מחד גיסא ולא מדללת את חלקם של בעלי המניות מאידך גיסא.