הלוואת בעלים היא הלוואה הניתנת לחברה על ידי בעלי המניות. הלוואת בעלים תוצג במאזן של החברה כהתחייבות לזמן ארוך. לרוב, הלוואת בעלים מוסדרת בחוזה הלוואת בעלים או בהסכם מייסדים. מטרתה העיקרית היא לאפשר לבעלי המניות להזרים הון לתוך החברה לצורך הרחבת פעילותה העסקית מבלי לפגוע באחזקותיהם של בעלי המניות ולגרום לדילול. בנוסף, תנאי ההלוואה לרוב יהיו טובים יותר מתנאי הלוואה אותם החברה יכולה לקבל בשוק.