אסיפה כללית היא אסיפה של בעלי מניות בחברה שמתקיימת אחת לשנה (אסיפה שנתית) או בנסיבות מיוחדות (אסיפה מיוחדת) בהתאם לחוק החברות. חברה ציבורית נדרשת לקיים אסיפה שנתית בעוד חברה פרטית נדרשת לקיים אסיפות בהתאם להוראות התקנון שלה. לאסיפה הכללית סמכויות בלעדיות המנויות בסעיף 57 לחוק החברות. לדוגמא; קבלת החלטות בדבר שינויים בתקנון, מינוי והפעלת סמכויות הדירקטוריון, מינוי רואה חשבון מבקר וקביעת תנאי העסקתו, מינוי דירקטוריונים חיצוניים, אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה בחוק, שינוי בהון המניות הרשום ואישור מיזוג. הסמכות היחידה שאינה בלעדית לאסיפה הכללית הינה סמכות מינוי הדירקטוריון. החברה יכולה להרחיב את סמכויות האסיפה הכללית בתקנון או בהסכם בעלי מניות.. למשל, הסכם בעלי המניות יכול לקבוע שהאסיפה הכללית תמלא תפקיד שנתון בחוק לגוף אחר בחברה למשך תקופה קצובה.. בעלי המניות מצביעים באסיפה וההחלטות מתקבלות ברוב רגיל, אלא אם נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון.