חוק זכות יוצרים

פרק א': פרשנותהגדרות בחוק זה –           "זכות יוצרים" – כמשמעותה בסעיף 11;           "זכות מוסרית" – כמשמעותה בסעיף 46;           "טביעה", לעניין צלילים – שימור של צלילים באמצעי המאפשר לשמעם או להעתיקם;           "יצירה אדריכלית" – בניין או מבנה אחר, וכן מודל לבניין או למבנה כאמור;           "יצירה אמנותית" – לרבות רישום, ציור, יצירת פיסול, תחריט, ליטוגרפיה, מפה, תרשים, [...]

חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981*פרק א': פגיעה בפרטיותאיסור הפגיעה בפרטיותלא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.פגיעה בפרטיות מהיפגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:(1)  בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;(2)  האזנה האסורה על פי חוק;(3)  צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;(4)  פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;(תיקון [...]

חוק הספאם

חוק הספאם החדש - תיקון לס' 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס"ח–2008* החלפת סעיף 30א 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 , במקום סעיף 30א יבוא:30.א שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק בסעיף זה –"דבר פרסומת" – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או [...]

עבור למעלה