About Jouman Abbud

Third year Law & Accounting student at the IDC Herzliya. Dreams of becoming a leading lawyer and leaving a mark on the industry

מהי "הלוואת בעלים" ?

הלוואת בעלים היא הלוואה הניתנת לחברה על ידי בעלי המניות. הלוואת בעלים תוצג במאזן של החברה כהתחייבות לזמן ארוך. לרוב, הלוואת בעלים מוסדרת בחוזה הלוואת בעלים או בהסכם מייסדים. מטרתה העיקרית היא לאפשר לבעלי המניות להזרים הון לתוך החברה לצורך הרחבת פעילותה העסקית מבלי לפגוע באחזקותיהם של בעלי המניות ולגרום [...]

מהן "מניות בכורה" ?

מניות בכורה הן אחוז בעלות בחברה המעניקות זכויות מיוחדות לבעל המניות. מניות בכורה מעניקים למשקיעים הגנה רחבה יותר ממניות רגילות על נכסי החברה ורווחיה. מניות בכורה מקנות לבעלי המניות את הזכות לקבל דיבידנד לפני בעלי מניות הרגילות. מניות בכורה יכולות להיות צוברות ומשתתפות. מניות בכורה צוברות מעניקות למחזיק בהם את הזכות לקבל דיבידנד [...]

מהי "זכות מצרנות"?

זכות מצרנות, המכונה גם זכות קדימה, היא זכות אותה ניתן למצוא בהסכמים בין בעלי מניות. לדוגמא, בהסכמים לרכישת מניות, הסכמי השקעה והסכמי הקצאת מניות. בעל הזכות זכאי לרכוש מניות בסבבי גיוס הון לפני משקיעים אחרים. הזכות מגנה על משקיע מפני דילול. דוגמא, שני בעלי מניות מחזיקים ב- 50% בהון המניות, כל אחד. במידה [...]

מהו מנגנון "קנה אותי או שאקנה אותך"?

מנגנון "קנה אותי או שאקנה אותך" נקרא גם מנגנון במבי (Buy Me Buy You).המנגנון מאפשר לשותפים שחלוקים בדעתם והגיעו למבוי סתום, להמשיך את הפעילות של העסק על ידי מכירת חלקו של השותף העוזב לשותף הנותר בצורה הבאה: . בעל מניות א' רשאי להציע לבעל מניות ב' לקנות את המניות שלו במחיר [...]

מהי האסיפה הכללית?

אסיפה כללית היא אסיפה של בעלי מניות בחברה שמתקיימת אחת לשנה (אסיפה שנתית) או בנסיבות מיוחדות (אסיפה מיוחדת) בהתאם לחוק החברות. חברה ציבורית נדרשת לקיים אסיפה שנתית בעוד חברה פרטית נדרשת לקיים אסיפות בהתאם להוראות התקנון שלה. לאסיפה הכללית סמכויות בלעדיות המנויות בסעיף 57 לחוק החברות. לדוגמא; קבלת החלטות בדבר שינויים בתקנון, מינוי [...]

עבור למעלה