מיזוגים ורכישות הינו מונח עסקי משפטי רחב שמוגדר בחוק התחרות הכלכלית ומתייחס לספקטרום רחב של סוגי עסקאות המבטאות תהליכים של העברת שליטה ושינויים מבניים בעסקים ובחברות. קיימות טכניקות עסקיות ומשפטיות רבות ומגוונות לביצוע עסקת מיזוג, במרבית המקרים המיזוג יסווג ע"פ הקשר בין החברות המתמזגות.

התהליך של מיזוג ורכישה נועד לייצר סינרגיה, שילוב כוחות. מרבית החברות נותנות דגש לשיקולים כלכליים, משפטיים, ותפעוליים כאשר בוחנים אפשרות של מיזוג אך עדיין מיזוגים רבים נכשלים. בשנים האחרונות עלתה המודעות לחשיבות של יחסי הגומלין לפני, במהלך ולאחר המיזוג, לשם הבטחת חיבור טוב יותר של הצדדים שיתרום לעליית סיכויי ההצלחה של העסקה. בכדי לקיים יחסי גומלין נכונים יש להגדיר בצורה ברורה של חלוקת התפקידים, לחדד את הליך העבודה ומטרות הצדדים.

בישראל עסקאות מסוג מיזוגים ורכישות הן פופולאריות מאוד. הסיבות העיקריות לכך הן גודלה הקטן של ישראל ביחס לכלכלות אחרות בעולם לעומת מגזר היי טק מפותח וחזק. לפיכך קיימות הזדמנויות לחברות לצמוח באמצעות מיזוג או רכישה . בשנת 2021 עסקאות מסוג מיזוגים ורכישות היו כלי מרכזי במרוץ לקדמת הטכנולוגיה בישראל. על פי דו״ח של PWC בשנת 2021, נסגרו בישראל 238 עסקאות מיזוג, מדובר על גידול של 93% ביחס לשנה הקודמת ועל הגידול המשמעותי ביותר משנת 2012. סכום עסקאות המיזוגים והרכישות לשנת 2021 הסתכם בכ-17.1 מיליארד דולר.

הליך של מיזוג ורכישה מושפע ישירות מאופי העסקה; בהליך מיזוג חברות חשוב להבחין בין חברת היעד לחברה הקולטת, חברת היעד היא זו שמתמזגת/נמכרת לחברה הקולטת. בחלק מהמקרים, העברת הנכסים וההתחייבויות לחברה הקולטת מביאים להפסקת הפעילות של חברת היעד.

כדי להבטיח את הצלחת הליך המיזוג יש להבין את המשמעות של צורת המיזוג המוצעת וכן לבחון בצורה אובייקטיבית את היתרונות, החסרונות וההשלכות של העסקה. יש מגוון טכניקות עסקיות ומבנים המשפטיים לביצוע עסקת מיזוג ורכישה, (1) מיזוג קלאסי: חברת היעד נבלעת בתוך החברה הרוכשת. החברה הרוכשת יכולה לרכוש את כל הפעילות (נכסים והתחייבויות), או לרכוש את הון המניות של חברת היעד. (2) מיזוג מקוצר: מיזוג חברת אם עם חברת בת בשליטתה הבלעדית, נעשה בהליך מקוצר באישור הנהלת החברה הרוכשת. (3) מיזוג משולש: החברה הקולטת מקימה חברת בת, והיא זו שמתמזגת עם חברת היעד, מבחינה עסקית חברת האם היא הרוכשת ומבחינה משפטית חברת הבת היא הצד הפורמלי למיזוג. (4) מיזוג משולש הופכי: טכניקה דומה למיזוג משולש, אולם במקרה דנן החברה "השורדת" בהליך המיזוג היא חברה היעד ולא חברת הבת. התכלית היא שמירת המסגרת המשפטית הנפרדת בין חברת האם וחברת היעד. (5) מיזוג חילוט: טכניקה להשגת שליטה מלאה בחברה ע"י בעל השליטה (המחזיק בלפחות 25%) באמצעות הקמת חברה נפרדת המציעה עסקת מיזוג למקורית. כך בעל השליטה נמצא בעמדה בה יוכל לכפות על המיעוט קבלת פיצוי כספי תמורת מניותיהם.

שלבים מקדימים מומלצים לכל עסקת מיזוג ורכישה – (1) בדיקת נאותות (משפטית, עסקית וחשבונאית): על ידי בחינת כל הגורמים המהותיים של הצד הנרכש (2) משא ומתן: ניהול משא ומתן טוב הוא כלי חשוב ביותר להשלמת העסקה. הגדרת המטרות של כל צד לעסקה תעלה את הסיכויים להשלמת העסקה. מומלץ להגיע בליווי עורך דין המתמחה בתחום למשא ומתן ולהגדיר יחד מהן הנקודות האדומות עבורכם. סינרגיה בין מטרות הצדדים יכולה להעלות את האמון ההדדי ולהקטין סיכויי מחלוקות בעתיד. (3) גיבוש חזון עסקי ותרבותי: החזון משמש בסיס לדפוס הסינרגיה ביחסי הגומלין, תפקיד הנהלת הארגון הוא לרתום את העובדים לחזון. הליך מיזוג מביא לשינוי תרבויות ארגוניות, לכן חשוב להבין את התרבות הארגונית (DNA) של כל אחד מהצדדים הקשורים בעסקה כדי שניתן יהיה ליצור תרבות עסקית ותרבותית נכונה.

המבנה של עסקת מיזוג ורכישה תלוי במשתנים רבים המבוססים בעיקר על צרכי הצדדים. כיום, מרבית עסקאות המיזוג מתבצעות באמצעות שני סוגי עסקאות עיקריים: (1) עסקת נכסים (מניות) – לפיה המשקיע ירכוש את כל מניות החברה הנרכשת ויכנס בנעלי בעלי המניות. באופן שעם השלמת העסקה תהפוך חברת היעד לחברה בת של החברה הרוכשת בבעלות מלאה או חלקית, אך בשליטה עסקית מוחלטת. (2) עסקת פעילות – לפיה המשקיע רוכש רק את הפעילות של החברה לרבות את כל הזכויות והתחייבויות הנלוות אליהם באופן שחברת היעד תחדל להתקיים כישות משפטית נפרדת לאחר השלמת העסקה.

פרט לסוגי המיזוגים שהובאו לעיל, דרך נוספת לרכישת פעילות בחברה מסוימת יכולה להתבצע באמצעות הצעת רכש. מנגנון לפיו מציעים לרכוש את מניות וניירות הערך של החברה. היתרון המרכזי במנגנון מסוג זה הוא שאם מספר בעלי המניות שנענו להצעת הרכש גבוה מ-95%, ובלבד שההצעה אושרה כדין, המציע יכול לכפות על בעלי מניות המיעוט את מכירת מניותיהם ובכך להגיע לשליטה מלאה בחברה. מנגד, אם התקבלה הסכמה של בין -90%-95% המציע לא זכאי לרכוש יותר מ-90% ממניות החברה.

מנגנוני המיזוג והרכישה נועדו לרכוש שליטה בחברה, אולם קיימים ביניהם הבדלים מהותיים שמצריכים את הצדדים הקשורים להבנת טכניקת העסקה על כל השלכותיה, לרבות השלכות מס. פעולת המיזוג מחייבת את הסכמת דירקטוריון והאסיפה הכללית של שני הצדדים לעסקה. לעומת מיזוג ורכישה, עסקת הצעת רכש לעיתים נתפסת כפעולה עוינת שעלולה להוות איום על הנהלת חברה היעד. מנגנון זה מבוסס על פניה ישירה ואישית לכל אחד מבעלי המניות בחברה ועליהם לקבל החלטה אישית ומושכלת בעת שאינם תלויים בגורמים ניהוליים בארגון השוקלים את טובת החברה בלבד.

אין לראות במידע המוצג כייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה. המידע עשוי להיות לא מעודכן ולהשתנות בכל עת ללא הודעה מראש או בדיעבד.